Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky > Obora

Obora

OBORA HELENA

 

Výměra obory: 

- zemědělská půda   78 ha

- lesní půda             196 ha

Celkem:                  274 ha

 

Od počátku 90. let v oboře převažovaly dubové porosty výmladkového původu ve stáří 40 - 50 let s příměsí jehličnanů (smrk, jedle, borovice, modřín) ve stáří 90 let.

 

Stavy a kvalita zvěře: 

Studie Lesprojektu předpokládala cílový stav u zvěře dančí 100 ks. V roce 1985 byla vypuštěna zvěř mufloní v počtu 20 ks. V roce 1986 bylo celkem 72 kusů,

v roce 1991 110 kusů.

 

Charakteristika přírodních podmínek:

 

Poměry geomorfologické: 

Podle Demka (1987) náleží území obory z geomorfologického hlediska do:

- Provincie                                      Česká vysočina

- Soustavy               IV                     Krkonošsko - jesenické

- Podsoustavy         IVC                   Jesenické podsoustavy

- Celku                   IVC-6                Zlatohorské vrchoviny

- Podcelku              IVC-6D             Jindřichovské pahorkatiny

- Okrsku                 IVC-6D-b          Amalínská vrchovina

 

Amalínská vrchovina je plochou pahorkatinou budovanou zvrásněnými spodnokarbonskými břidlicemi, drobami, pískovci a slepenci, křídovými, neogenními a kvartérními, sedimenti a tvoří ji mírně zvlněný reliéf, modelovaný v pleistocénu kontinentálním ledovcem.

Nejvyšší bod území - Hraniční kopec má kótu 352 m.

 

Poměry klimatické:

- podle Atlasu podnebí ČSSR (1958) náleží území do oblasti B3 - mírně vlhké s mírnou zimou,            pahorkatinné.

- podle klimatického členění (Quitt 1971) náleží území do klimatické oblasti mírně teplé MT9

 

Charakteristika klimatické oblasti:

- průměrná teplota v lednu                                          -2 až -3 °C

- průměrná teplota v červenci                                       17 - 18 °C

- roční srážky                                                             600 - 700  mm

- počet dnů se sněhem                                                50 - 60

- průměrná roční teplota                                               7,8 - 8,7 °C

- počet dnů se silným mrazem do 10 °C                       15 - 25

- počet dnů se sněhovou pokrývkou do 20 cm                50 - 70

                             Rozdílnost půd je charakterizována z hlediska morfologického, stratigrafického, fyzikálního, chemického, hydrického, ekologického.

Klasifikačního systému půd rozeznává ÚHUL (1993) rozeznává: skupinu, typ, subtyp a varietu.

Nejrozšířenějším půdním typem na území obory je kambizem typická mezotrofní.

 

Charakteristiky převládajících lesních typů

- bohatá dubová bučina mařinková

- svěží dubová bučina šťavelová

- obohacená dubová bučina hluchav       od 20 cm do 40 cm                 15 - 20

                                    nad 40 cm                              5 - 1

- délka vegetační doby dnů                                          154 - 170

 

Poměry hydrologické:

Území obory náleží do úmoří Baltického moře, povodí Osoblahy 2 - 04 - 02,

dílčího povodí Prudníku 2 - 04 - 02 - 026, do kterého se vlévá Sádecký potok odvodňující území obory.

 

Poměry pedologické:

Půdní poměry jsou odvislé od matečné horniny, půdotvorných procesů, klimatu, reliéfu, vodního režimu a dalších faktorů.

ková

- vysýchavá dubová bučina lipnicová

- hlinitá dubová bučina šťavelová

 

Druhová skladba lesních porostů

borovice lesní (Pinus sylvestris L.), bříza bělokorá (Betula pendula L.),

dub letní (Quercus robur L.), habr obecný (Carpinus betulus L.), jedle bílá

(Abie alba L.), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L.),

javor klen (Acer pseudoplatanus L.), lípa malolistá (Tilia cordata L.), modřín opadavý (Larix decidua L.), olše lepkavá (Alnus glutinosa L.), osika obecná (Populus

tremula L.), smrk ztepilý (Picea abies L.), topol bílý (Populus alba L.), třešeň ptačí (Prunus Avium L.), vrba bílá (Salix alba L.), líska obecná (Corylus avellana L.),

douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii L.).

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.divcihrad.cz

Registrujte se zde

Zpravodaj Finančního arbitra

Zdravodaj Finančního arbitra nová.pdf

AKTUÁLNÍ NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ

KLIKNI

Vzory smluv ke stažení zdarma

Vzory