Pomník
zrestaurován

Pomník obětem padlým v 1. světové válce v Dívčím Hradě byl v uplynulých měsících odborně zrestaurován. Kulturní památka tak dostala nový kabát. A to díky finančnímu přispění Moravskoslezského kraje, Českoněmeckému fondu budoucnosti, potomků německých rodáků a Obce Dívčí Hrad.

Obec Dívčí Hrad jako majitelka kulturní památky – pomníku padlým v 1. světové válce – rejst. č. ÚSKP 101677 nacházejícím se na pozemku par. č. 775/1 v k. ú. Dívčí Hrad, obec Dívčí Hrad nechala vypracovat restaurátorský záměr, který byl schválen dne 31. října 2018 rozhodnutím č. 12/2018 pod č. j. KRNOOV-68939/2018 siro. Následně obec získala finance na jeho restaurování z rozpočtu Moravskoslezského kraje a získala příspěvek z Českoněmeckého fondu budoucnosti a potomků německých rodáků. Na základě výše uvedeného a s ohledem na vlastní směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uzavřela obec objednací list s odborným restaurátorem MgA. Jakubem Gajdou, Ph.D. dne 8. dubna 2019. Tím začaly restaurátorské práce, které probíhaly do 3. července 2019.

Po celou dobu prací bylo postupováno dle Návrhu na restaurování ze dne 29. července 2018 a dle Rozhodnutí č. 12/2018. Toto bylo následně potvrzeno pracovníkem NPÚ Mgr. Daliborem Halátkem a dne 8. července 2019 bylo vydáno Potvrzení o provedení restaurátorských prací č. j. KRNOOV-51401/2019 EPPP ze strany orgánu státní památkové péče – Městského úřadu Krnov, odbor výstavby. Díky provedení restaurátorských prací byl pomník ochráněn před pokračující degradací vlivem povětrnostních podmínek. Byly rovněž zrestaurovány jednotlivé části památníku a bylo zabráněno dalšímu drolení kamene, byla odstraněna koroze kovových prvků. Pomník tak bude i pro další generace upomínat na padlé v první světové válce.

Po ukončení restaurátorských prací obec ve spolupráci s komunitním centrem neziskové organizace Osoblažský cech, z. ú. zajistila zkrášlení okolního památníku výsadbou menších keřů a rostlin – levandulí a ohraničením památníku z důvodu blízkého parkoviště a bezohlednosti některých řidičů parkujících v těsné blízkosti památníku – pietního místa.

 

Zrestaurování pomníku obětem první světové války v Dívčím Hradě financováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

 

Zrestaurování pomníku obětem padlým v 1. světové válce v Dívčím hradě financováno z příspěvku Českoněmeckého fondu budoucnosti a potomků německých rodáků obcí Dívčí Hrad, Sádek, Životice.

 

 

Virtuální prohlídka obce

Celý Dívčí Hrad můžete mít jako na dlani.
Prohlédnout Dívčí Hrad

zde ...

Pro naše děti

Mateřská škola Dívčí Hrad

Archivy